Algemene Voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle coach trajecten, live workshops, live trainingen, coaching en advies, online cursussen / trainingen, bijeenkomsten, producten en blogartikelen die door Romy van den Berg – Sprankelcoach & Voedingscoach worden georganiseerd en aangeboden via de site https://romyvandenberg.nl. Deelnemers die zich inschrijven voor een van de bovengenoemde acties gaan akkoord met deze algemene voorwaarden.

Laatste aanpassing: 10-10-2019

Artikel 1 Inleiding

1.1 Voor de leesbaarheid van het document heb ik gekozen voor de “ik” vorm. Waar ‘ik’ of ‘mijn’ staat wordt het bedrijf Romy van den Berg – Sprankelcoach & Voedingscoach bedoeld.

Romy van den Berg – Sprankelcoach & Voedingscoach
Kamer van Koophandel nummer: 74924788
Contact via: info@romyvandenberg.nl

Artikel 2 Voorwaarden deelname online cursussen en trainingen, live workshops, live trainingen, (online) coaching en advies

2.1 Zowel particulieren als ondernemers kunnen deelnemen aan mijn online cursussen, trainingen, workshops, (online) coaching en advies

2.2 In alles wat ik doe deel ik mijn kennis, ervaring en tools om jou verder te helpen. Ik kan niet garanderen dat het volgen van mijn online training, live workshop, live training, (online) coaching en advies, successen in je leven of bedrijf genereert. Wel zal ik me inspannen dat je de juiste handvatten hebt om mijn online training, live workshop, live training, (online) coaching en advies met succes te volgen en af te ronden. En sta ik binnen de grenzen gedurende de vooraf bepaalde looptijd voor je klaar. De ondersteuning die ik bied is afhankelijk van welk pakket je aanschaft. De ondersteuning staat omschreven op de respectievelijke pagina’s die gaan over de desbetreffende online trainingen, live workshop, live training, (online) coaching en advies gaan.

2.3 Coaching gesprekken kan je maximaal 24 uur van tevoren afzeggen en dan kan je een nieuwe afspraak maken. Een nieuwe afspraak moet altijd binnen de termijn van 1 jaar na aanschaf van het online cursus of training plaatsvinden. Ik garandeer niet dat ik ruimte in mijn agenda heb, om een gesprek in te halen. Als het gesprek later dan 24 uur van tevoren afgezegd wordt, vervalt het coaching gesprek en kan het dus niet ingehaald worden.

2.4 Wanneer je als deelnemer verhinderd bent om aanwezig te zijn bij een live training of workshop, heb je tot 14 dagen voor aanvang van de live training of workshop waarvoor het ticket is gekocht de tijd om kosteloos te annuleren. Neem hiervoor contact op met info@romyvandenberg.nl. Wanneer je minder dan 14 dagen voor aanvang van de live training of workshop verhinderd bent, is het alleen mogelijk om iemand anders deel te laten nemen met jouw ticket (toegangsbewijs). Dit dien je zelf te regelen, zie 2.6. Ik beroep mij hier op de wet ‘koop op afstand’ – uitzonderingen.

2.5 Wanneer je als deelnemer van een meerdaags live training, voor een van de dagen verhinderd bent, is het niet mogelijk om je deelname te annuleren. Tenzij je meerdere dagen niet aanwezig kunt zijn en dit 14 dagen voor aanvang van de eerste live training waarvoor je een ticket hebt gekocht. Zie 2.4.

2.6 Indien je als deelnemer verhinderd bent om aanwezig te zijn bij een live training of workshop, waarvoor je een ticket (deelnamebewijs) hebt gekocht, is het mogelijk je ticket over te dragen aan iemand anders. Neem in dit geval contact op via info@romyvandenberg.nl, zodat ik weet wie er voor jou in de plaats komt en zal deelnemen aan de live training of event. Als deelnemer draag je zelf een vervangende deelnemer aan. Ik zal jouw ticket niet voor jou doorverkopen.

2.6 Wanneer een live training of workshop door omstandigheden niet kan doorgaan zal ik elke deelnemer een ticket aanbieden voor een volgend gelijkwaardig live training of workshop. Ik zal ervoor zorgdragen dat iedere deelnemer tijdig op de hoogte zal worden gebracht van de nieuwe datum en locatie. Indien de datum en/of locaties van een training of workshop worden aangepast geeft dit de deelnemer geen recht op restitutie, wel op een ticket voor een gelijkwaardig live training of workshop binnen 12 maanden.

2.7 Op een training, event of workshop kunnen foto’s en videos gemaakt worden voor deelnemers en ook voor promotie doeleinden. Het beeldmateriaal zal eerst verstuurd worden naar de aanwezige deelnemers en bij melding van toestemming mits anoniem of volledige toestemming wordt het beeldmateriaal wellicht gebruikt voor promotie doeleinden.

2.8 Online trainingen/workshops/cursussen of digitale bestanden zoals bijvoorbeeld de MP3 bestanden van de Hardlopen met Romy lessen mogen niet openbaar worden gemaakt, worden gekopieerd of gedeeld zonder voorafgaande toestemming van Romy van den Berg.

Artikel 3 Aanbiedingen en offertes

3.1 Alle aanbiedingen/offertes zijn 30 dagen geldig, tenzij anders vermeld op de offerte. Alle aanbiedingen zijn gebaseerd op de door mij bij de voorbereidende gesprekken verstrekte gegevens, welke door mij als juist worden aangemerkt.

3.2 Ik word niet aan aanbiedingen gehouden indien Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3.3 Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan ben ik daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij dit door mij anders wordt aangegeven.

3.4 Een samengestelde prijsopgave verplicht mij niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

3.5 Indien Opdrachtgever, al dan niet na ontvangst van een offerte, een optie op een datum/data neemt, blijft deze optie gedurende maximaal één maand van kracht, waarna deze komt te vervallen. Wenst Opdrachtgever de optie om te zetten in een definitieve overeenkomst, dan dient hij dat binnen één maand nadat hij de optie heeft genomen per e-mail te laten weten. 

Artikel 5 Prijzen en betaling

5.1 De prijzen van mijn online training, live workshop, live training, (online) coaching en advies staan op de website van romyvandenberg.nl. Als er geen exclusief BTW achter de prijzen staat betekend dit dat de BTW is inbegrepen.

5.2 Betaling kan in een keer of in termijnen (in overleg) worden voldaan. Als je het deelnemersgeld in termijnen betaalt, dan blijft ook na afronding van de online training, live workshop, live training, (online) coaching en advies de verplichting tot betaling bestaan.

5.3 Indien je achterloopt met betalingen, dan houd ik mij het recht voor om een coaching gesprek af te zeggen en mijn verplichtingen op te schorten, totdat je de betreffende termijn(en) hebt betaald. Na betaling kun je een nieuwe afspraak maken voor het gesprek, maar het coachingsgesprek moet wel binnen de duur van de online training of workshop plaatsvinden. Ik garandeer niet dat ik nog ruimte in mijn agenda heb om een gesprek in te halen.

5.4 Aanbiedingen, prijzen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige programma’s of offertes.

5.5 Ik ben te allen tijde gerechtigd tot verhoging van het honorarium of de prijs zonder dat de Opdrachtgever in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet- of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.

Artikel 6 Intellectueel eigendom/ gebruik materialen.

6.1 Op de teksten, materialen van de online trainingen, live trainingen en live workshops en blogartikelen bezit ik de intellectueel eigendomsrechten. Tijdens en na de online trainingen, live trainingen en live workshops mag je de materialen gebruiken. Het is niet toegestaan deze te delen met derden, tenzij ik hiervoor schriftelijk toestemming heb gegeven.

6.2 Het is ook niet toegestaan om de opgedane kennis commercieel te verkopen of op te nemen in een eigen online training, tenzij ik hier schriftelijk toestemming voor gegeven heb. 

Artikel 8 Klachten

8.1 Mocht je ontevreden zijn over de online training, live workshop, live training, (online) coaching en advies of de ondersteuning van mij, dan moet je dit zo spoedig mogelijk aan mij laten weten, door mij een mail te sturen. Ik ontvang van jou dan een zo duidelijk mogelijk omschrijving van de klacht, zodat ik in staat ben te reageren en als de klacht gegrond is om deze te herstellen. Een klacht die niet duidelijk is omschreven kan ik niet in behandeling nemen.

8.2 Klachten moet je binnen 14 dagen na het volgen van een bepaalde online training, live workshop, live training, (online) coaching en advies aan mij melden. Indien je de klacht later meldt, dan heb je geen recht meer op herstel, vervanging of schadeloosstelling.

8.3 Ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

8.4 Ook als je een klacht stuurt, blijft je verplichting tot betaling gewoon bestaan.

Artikel 9 Aansprakelijkheid

9.1 Behoudens opzet of bewuste roekeloosheid, is de totale aansprakelijkheid van mij wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst of uit enige andere hoofde beperkt tot de vergoeding van de directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs, exclusief BTW.

9.2 De aansprakelijkheid voor indirecte schade, zoals; gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie etc. is uitgesloten.

9.3 In geval van een toerekenbare tekortkoming, moet je mij eerst schriftelijk in gebreke stellen, met een redelijke termijn, zodat ik staat ben om mijn verplichtingen na te komen, of eventuele fouten te herstellen, of schade te beperken, of op te heffen.

9.4 Ik doe er alles aan om live trainingen en workshops voor iedere deelnemer op een prettige en veilige manier te laten verlopen. Het bezoeken van een live training of workshop is voor eigen risico van de deelnemer. Ik ben niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging of diefstal van eigendommen die de deelnemer heeft meegebracht naar de training of workshop.

9.5. Elke handeling die je doet naar aanleiding van deelname aan een online training, live workshop, live training, (online) coaching en advies is volledig voor eigen verantwoordelijkheid van jou als deelnemer. Mijn onderneming en ik als persoon, Romy van den Berg kunnen in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor consequenties en resultaten.

9.6. Alle online trainingen, live workshops, live trainingen, (online) coaching en advies zijn bedoeld om jou (de deelnemer) te helpen. Ik kan je geen garanties geven over de resultaten van trainingen of trajecten. Wat jij doet met de door mij aangeboden kennis en tools is geheel aan jou. Ik kan en wil je alleen helpen door het delen van mijn kennis, ervaringen en strategieën.

9.7 Alle producten en diensten die ik aanbied zijn door mij ontwikkeld voor educatieve en informatieve doeleinden. Niets in de online training, live workshop, live training, (online) coaching en advies, of in welke van mijn content ook, is een belofte of garantie voor specifieke resultaten. Ik bied geen financiële, juridische, medische, of fiscale adviezen. Het maken van beslissingen op basis van de door mij gepresenteerde online cursussen, trainingen, events, producten, diensten en websites, gebeurt vrijwillig en onder volledige verantwoordelijkheid van de deelnemer (jij). Ik adviseer je om contact op te nemen met je arts, accountant, advocaat of professionele adviseur, voordat je ingrijpende acties gaat ondernemen, of  handelingen gaat uitvoeren die consequenties kunnen hebben in welke vorm dan ook. Op geen enkele wijze kan ik (Romy van den Berg) aansprakelijk worden gehouden voor jouw beslissingen, acties en resultaten, op welk moment dan ook en onder alle omstandigheden.

Artikel 10 Overmacht

10.1 Ik ben niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens Opdrachtgever indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

10.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop ik geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor ik niet in staat ben haar verplichtingen na te komen. Ook heb ik het recht mij op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat ik de verbintenis had moeten nakomen.

10.3 Gedurende de periode dat de overmacht voortduurt zal ik de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

10.4 Voor zoveel ik ten tijde van het intreden van overmacht mijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, ben ik gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

10.5 In geval van overmacht zal ik mij naar redelijkheid inspannen om Opdrachtgever desgewenst te voorzien van een alternatieve oplossing.

Artikel 11 Privacy

11.1 Ik neem de privacy van mijn deelnemers serieus en ik gebruik jouw persoonsgegevens alleen in het kader van mijn dienstverlening. Ik houd mij aan de wettelijke regels rondom Bescherming Persoonsgegevens.
Lees ook mijn privacyverklaring

Artikel 12 Overig

12.1 Afwijkingen op deze Algemene Voorwaarden zijn pas van toepassing, indien deze schriftelijk tussen mij en jou overeengekomen zijn.

12.2 Indien een of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijft het overige in deze Algemene Voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. We zullen dan in overleg treden om ter vervanging nieuwe bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen

12.3 Onder schriftelijk wordt tevens verstaan per e-mail.

Artikel 13 Geschillen

13.1 Bij eventuele geschillen zullen we altijd eerst ons best doen om het geschil onderling op te lossen, voordat we een geschil aan de rechter voorleggen.

13.2 Indien we er onderling niet uitkomen, zullen we geschillen voorleggen aan de rechter.

Artikel 14 Toepasselijk recht

14.1 Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 15 Wijziging van de voorwaarden

15.1 Ik ben bevoegd om wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip.

15.2 Ik zal de gewijzigde voorwaarden tijdig per mail aan je sturen. Indien geen tijdstip is aangegeven, treden de wijzigingen voor je in werking zodra je de wijziging hebt ontvangen